4,2 εκατομ.Ευρώ ζημίες για την ΑΕΚ το 2015-2016! | AEK Fans Blog

4,2 εκατομ.Ευρώ ζημίες για την ΑΕΚ το 2015-2016!

Written By Juker on Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017 | 10:17 μ.μ.

Διαβάστε τα οικονομικά δεδομένα.


Ζημίες προ φόρων ύψους 4,2 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2015/2016 η ΠΑΕ ΑΕΚ.

Όπως σημειώνεται στην σχετική οικονομική έκθεση, τα βασικά μεγέθη της εταιρείας έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Έσοδα: Τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε ποσό € 10.071.299,60 και αφορούν σε έσοδα από εισιτήρια, χορηγίες και διαφημίσεις, δικαιωμάτων αναμετάδοσης και λοιπά λειτουργικά έσοδα.

Έξοδα: Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας ανήλθαν σε ποσό € 14.228.646,72 και αφορούν σε κόστος πωλήσεων / υλικών, αμοιβές ποδοσφαιρικού τμήματος και λοιπών δαπανών, έξοδα απομείωσης και αποσβέσεων, απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων και λοιπά λειτουργικά έξοδα. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αφορούν κυρίως προμήθειες τραπεζικών συναλλαγών και διάφορες προμήθειες και ανήλθαν σε ποσό € 39.777,49.

Τελικό Αποτέλεσμα: Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ποσό € 152.826,54. Το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε κέρδη ποσού € - 4.197.124,61 και το τελικό αποτέλεσμα μετά φόρων σε ζημιά ποσού € - 4.197.124,61.

Καθαρή Θέση: Η Καθαρή θέση της Εταιρείας είναι θετική, ποσό € 1.120.405,49. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό € 1.881.000,00. Η εταιρεία μέσα στη χρήση προχώρησε σε 3 αυξήσεις μεταχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών σε τιμή μεγαλύτερη της ονομαστικής, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιό της να αυξηθεί κατά € 381.000,00 και να σχηματιστεί αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους € 3.392.384,50. Το Αποτέλεσμα Χρήσης μετά Φόρων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ανήλθε σε ποσό € - 4.197.124,61.

Περιουσιακά στοιχεία: Τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αφορούν στα δικαιώματα εγγραφών ποδοσφαιριστών, η αναπόσβεστη αξία των οποίων την 30η Ιουνίου 2016 ανέρχονται σε € 4.851.793,82. Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρείας ανέρχονται σε € 3.684.592,49 και θεωρούνται ασφαλούς είσπραξης. Τα ταμειακά διαθέσιμα την 30η Ιουνίου 2016 ανήλθαν σε ποσό € 612.825,85. Τα λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού περιλαμβάνουν έξοδα επόμενης χρήσης.

Υποχρεώσεις: Οι σημαντικότερες υποχρεώσεις της Εταιρείας προκύπτουν από τα συμβόλαια ποδοσφαιριστών πληρωτέων στην επόμενη χρήση ποσό € 3.377.890,60 και πληρωτέων μετά την 01/07/2016 ποσό € 1.842.051,20. Τέλος, κατά τη διάρκεια της χρήσης η εταιρεία σύναψε δάνειο με την Oil Tank, το μακροπρόθεσμο υπόλοιπο του οποίου την 30.06.2016 ανέρχεται € 2.775.000,00.

Σημαντικά γεγονότα κατά τη χρήση που έληξε 30/06/2016

Για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 η ΠΑΕ ΑΕΚ συμμετείχε στη Α` Εθνική κατηγορία επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ενώ κατέκτησε και το κύπελλο Ελλάδας για την προαναφερόμενη αγωνιστική περίοδο. Μέσα στη χρήση η εταιρεία προκύρηξε 3 αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, την 10/12/2015 ποσού € 180.300,00, την 22/02/2016, ποσού € 100.700,00 και την 30/06/2016, ποσού € 100.000,00.

Στις 13/07/2015, λόγω της τραπεζικής αργίας η εταιρεία προχώρησε σε σύναψη δανείου με την Oil Tank Engineering & Consulting Ltd. με σκοπό την πληρωμή των υποχρεώσεών της προς ποδοσφαιριστές.

Προοπτικές για τη νέα χρονιά

Στην οικονομική έκθεση σημειώνεται πως «για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 η ΠΑΕ ΑΕΚ αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στα εγχώρια πρωταθλήματα, ενισχυμένη με την προσθήκη ποδοσφαιριστών και την εμπειρία που αποκόμισε από την περσυνή πρώτη παρουσία της στην πρώτη επαγγελματική κατηγορία, μετά τον υποβιβασμό της. Αναφορικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας, αναμένεται περαιτέρω τόνωση του ενδιαφέροντος του φίλαθλου κοινού της ομάδας, κάτι που αναμένεται να μεταφραστεί σε ενίσχυση των εσόδων της μέσω πωλήσεων εισητηρίων και αθλητικού υλικού. Η συμμετοχή της ομάδας και η εδραίωσή της εκ νέου στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα, μέσω της ενίσχυσης του έμψυχου δυναμικού της, αναμένεται να δώσει μία επιπλέον ώθηση στα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας, σε συνδυασμό με την στόχευση της εταιρείας σε δραστική περιστολή των δαπανών που επιβάρυναν το φετινό αποτέλεσμά της».

*businessnews.gr

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2010 - 2018. AEK Fans Blog - All Rights Reserved
Created by Dimitris Pourn